fister1

Informacja o organizacji zawodów wędkarskich od 8 maja 2021 r.

Okręgowy Kapitanat Sportowy na posiedzeniu w dniu 6 maja 2021, po rekomendacji Głównego Kapitanatu Sportowego z 4 maja 2021 r, przy akceptacji Prezydium ZO PZW w Elblągu, podjął decyzję o rozpoczęciu sezonu zawodniczego od 8 maja 2021 r. na poziomie okręgowym, a także na poziomie kół i klubów będących jednostkami terenowymi Okręgu PZW w Elblągu, pod warunkiem przestrzegania obowiązujących przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. z późn. zmianami w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii a także przedstawionych poniżej zasad:

 

 

 

Ponieważ § 26 Rozporządzenia zezwala na zgromadzenia max. do 5 osób, podczas całych zawodów nie może nastąpić sytuacja która spowoduje przepis ten zostanie złamany, dlatego:

 

- wszystkie losowania (sektorów, nr startowych, nr stanowisk, nr łodzi) muszą być przeprowadzane zdalnie, a o wynikach losowania zawodnicy muszą być powiadomieni w taki sposób aby przyjeżdżając na teren zawodów mogli od razu udać się na swoje stanowisko lub do swojej łodzi (zaleca się wykorzystanie w tym celu internetowych środków komunikacji typu facebook, messenger itp.). 

- podczas ważenia ryb uczestniczą jedynie zainteresowany zawodnik (lub jego przedstawiciel) oraz komisja sędziowska (max. 2 sędziów);

 

- do ceremonii nagradzania zwycięzców pozostają jedynie zawodnicy którzy zajęli pierwsze trzy miejsca (w zawodach teamowych lub drużynowych – po jednym przedstawicielu teamu lub drużyny);

 

- komisja sędziowska powinna składać się z liczby wymaganej przepisami, ale w biurze zawodów mogą przebywać tylko sędzia główny i sędzia sekretarz. Sędziowie sektorowi i stanowiskowi powinni od razu udać się na swoje sektory i przebywać tam do końca zawodów;

 

-w biurze zawodów muszą znajdować się środki do dezynfekcji rąk;

 

- zgodnie z § 25 Rozporządzenia, podczas zawodów wszystkich uczestników obowiązuje nakaz noszenia maseczek zakrywających nos i usta;

 

- podczas przemieszczania się, ważenia (mierzenia) ryb i podczas nagradzania zwycięzców obowiązuje bezwzględna zasada utrzymania między uczestnikami odległości min. 1,5 m;

 

- szerokość stanowisk musi być zgodna z zapisami Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego dla poszczególnych dyscyplin.

 

Organizator powyższe zasady oraz sposób ich realizacji musi uwzględnić w komunikacie zawodów.

W załączeniu – szablon regulaminu zawodów do wykorzystania po dostosowaniu do danej imprezy.

W załączeniu druk potwierdzenia rezerwacji łowiska do wykorzystania przez koła i kluby ( po dokonaniu rezerwacji na stronie www.pzw.elblag.pl w zakładce „rezerwacje”.

 

 organizator zawodów ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność przebiegu zawodów z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami dotyczącymi pandemii oraz w/w zasadami.

 

Druk potwierdzenia rezerwacji łowiska

Szablon regulaminu zawodów