baner750x100

Komunikat nr 1 Spinningowe Teamowe Zawody Eliminacyjne do Grand Prix Polski 2020 „Puchar Nogatu 2019”

Zarząd Okręgu PZW w Elblągu informuje, że na zlecenie Zarządu Głównego PZW w Warszawie, organizuje w dniach 16-19.05.2019 r. Spinningowe Teamowe Zawody Eliminacyjne do Grand Prix Polski 2020 „Puchar Nogatu 2019”.


I. Informacje organizacyjne:
1. Biuro zawodów mieścić się będzie w Hotelu Parkowym, Centrum Aktywnego Wypoczynku w Malborku ul. Parkowa 3. Tel. 55 272 24 13 e-mail:  hotel@caw.malbork.pl. Przyjmowanie teamów i łodzi odbędzie się w dniu 16.05.2019 r. w godz. 12:00- 17:00.
2. Zgłoszenia do udziału w zawodach prosimy nadsyłać na karcie zgłoszeniadostępnej na stronie:
http://www.pzw.org.pl/gpximp/cms/24127/karty_zgloszen_na_zawody
w nieprzekraczalnym terminie do 27.04.2019 r. na adres – Okręg PZW w Elblągu 82-300 Elbląg ul. Sukiennicza 10, e-mail – sport@pzw.elblag.pl.


3. Opłatę startową od teamu w wysokości 610 PLN + VAT = 750,30 PLN należy wpłacić na konto Okręgu PZW w Elblągu – Bank PEKAO S.A. II O/Elbląg 42 1240 2265 1111 0010 3252 8076 z dopiskiem „Eliminacje do Grand Prix
Polski 2020” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.04.2019. Teamom, które dokonały zgłoszenia i wniosły opłatę startową, a z przyczyn  różnych nie będą uczestniczyć w zawodach, organizator nie zwraca wniesionej opłaty startowej.
Potwierdzenie wpłaty na zawody eliminacyjne prosimy przesłać mailem na adres
sport@pzw.elblag.pl
4. Organizator pokrywa koszty ubezpieczenia zawodników.
5. W przypadku małej liczby zgłoszonych teamów organizator, w porozumieniu z Głównym Kapitanatem Sportowym ZG PZW, ma prawo odwołać zawody. Team zgłoszony, to dostarczona karta zgłoszenia i dokonana opłata startowa.
W sytuacji odwołania zawodów opłata startowa zostaje zwrócona w całości.
II. Zasady sportowe:
1. Zawody rozegrane zostaną w klasyfikacji teamów zgodnie z Zasadami Organizacji
Sportu Wędkarskiego w PZW część II.3. Wymiary ryb zaliczane do punktacji
zgodne z RAPR.
2. Teren zawodów i charakterystyka łowiska:
- Sektor na dzień 17-18-19.05.2019 od śluzy Szonowo (14 km) do śluzy Rakowiec (23 km).
-Organizator przewiduje trzy miejsca wypłynięcia w sektorze:
A – 18 km rzeki (z wody) – przy plaży miejskiej
B – 20,5 km rzeki (z wody) – przy marinie
C – 22 km rzeki ( z wody) – przy porcie
Rzeka Nogat posiada głębokość do 4 m, z licznymi wypłyceniami, zakolami i pozostałościami ostróg. Brzegi porośnięte trzciną, wypłycenia z kaczeńcami i nenufarami. Dominujące, drapieżne gatunki ryb to: okoń, szczupak, boleń, jaź, kleń i sandacz.
3. Maksymalna moc silników na rzece Nogat nie jest określona. W obrębie miejsc wypływania A, B i C obowiązuje strefa wolnego wypływania – max. prędkość do 5 km/h.
4. Oficjalny trening w sektorze organizator wyznacza na dzień 16.05.2019 r. Za ten dzień wędkowania zawodnicy nie wnoszą dodatkowych opłat.
5. Zezwolenia na wędkowanie w dniach 16-19.05.2019 r., będą się znajdowały w biurze zawodów.
6. Prawo startu w zawodach maja zawodnicy zrzeszeni w klubach/okręgach PZW. Zawodnicy musza posiadać aktualne badania lekarskie oraz opłaconą składkę członkowską na 2019 rok. Licencje sportowe nie są wymagane.
7. Losowanie numerów startowych, na podstawie zgłoszeń teamów, zostanie przeprowadzone na odprawie technicznej w dniu poprzedzającym zawody. Wylosowane numery startowe teamów są jednoczesne z przydzieleniem miejsca do wypłynięcia w sektor. Teamy otrzymają wylosowane numery startowe do przyklejenia na jednostki pływające.
8. Zawodnicy teamów zobowiązani są do przetrzymywania złowionych ryb w siatce lub innym pojemniku, do przechowywania ryb w dobrej kondycji, do czasu podpłynięcia sędziego kontrolnego.
9. Teamy zabezpieczają jednostki pływające we własnym zakresie. Łodzie i pontony ze sztywną podłogą muszą mieć długość min. 3,60 m i musza być wyposażone w sprzęt ratunkowy i niezbędne akcesoria, zgodnie z wymogami żeglugi
śródlądowej.
10. Organizator przewiduje możliwość przeprowadzenia badania trzeźwości zawodników – przed i po każdej turze zawodów.

 

III. Zakwaterowanie i wyżywienie:
1. Organizator zapewnia zawodnikom suchy prowiant i napoje na każdą turę
zawodów oraz ciepły posiłek po każdej turze zawodów.
2. Zakwaterowanie i wyżywienie zawodnicy organizują we własnym zakresie. Organizator wskazuje możliwość zakwaterowania i wyżywienia w oparciu o:Hotel Parkowy 82-300 Malbork ul. Parkowa 3 tel. 55 272 24 13 (położony w
odległości ok. 100 m od miejsca wypłynięcia w sektor). Dla uczestników zawodów cena promocyjna 40 zł za dobę hotelową. W cenie tej zawarte jest parkowanie łodzi i pojazdu na terenie strzeżonym.

IV. Skład Głównej Komisji Sędziowskiej:
Sędzia Główny – Maciej Smilgin SKK
Z-ca Sędziego Głównego – Zbigniew Chrzanowski SKK
Sędzia Sekretarz – Iwona Smilgin SKO
Sędzia Sektorowy – Ryszard Kisiel SKK

Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. II O/Elbląg 42 1240 2265 1111 0010 3252 8076
NIP: 578-10-42-348 REGON: 170348458


Godzinowy harmonogram zawodów:
16.05.2019 r. (czwartek):
12.00 – 17.00 – przyjmowanie zawodników oraz łodzi na terenie Hotelu
Parkowego w Malborku przy ul. Parkowej 3
17.00 – uroczyste otwarcie zawodów ( miejsce jak wyżej)
17.30 – odprawa techniczna ( miejsce jak wyżej)
17.05.2019 r. (piątek):
7.30 – zbiórka zawodników w sektorze ( marina)
7.30 – 8.15 – przygotowanie łodzi i zawodników do zawodów
8.30 – pierwszy sygnał (wypłynięcie łodzi w sektor)
9.00 – 16.00 – I tura zawodów
18.00 – ogłoszenie wyników I tury
18.05.2019 r. (sobota)
7.30 – 8.15 – przygotowanie zawodników i łodzi do zawodów (marina)
8.30 – pierwszy sygnał (wypłynięcie łodzi w sektor)
9.00 – 16.00 – II tura zawodów
18.00 – ogłoszenie wyników II tury
19.05.2019 r. (niedziela)
6.30 – 7.15 – przygotowanie zawodników i łodzi do zawodów (marina)
7.30 – pierwszy sygnał (wypłynięcie łodzi w sektor)
8.00 – 15.00 – III tura zawodów
17.30 – ogłoszenie wyników III tury i wyników końcowych
18.00 – uroczyste zakończenie zawodów.
V. Uwagi końcowe:
1. Zawodnicy zobowiązani są do uczestniczenia w każdym punkcie programu
zawodów od otwarcia do zakończenia. Program może ulec zmianie z
przyczyn organizacyjnych.
2. Mapa sektora z miejscami wypłynięcia zostanie opublikowana na stronie
internetowej Okręgu PZW w Elblągu www.pzw.elblag.pl, w komunikacie nr 2
w dniu 29.04.2019 r.
3. Telefony kontaktowe:
Zbigniew Chrzanowski – 609 006 207, Iwona Smilgin – 500 077 670
Wiceprezes ds. Sportu ZO
Zbigniew Chrzanowski