baner750x100

Składki na 2013 r.

Tabela składek na 2013 rok na wodach elbląskiego Okręgu PZW

Tabela 1.

Lp.

Składki członkowskie

Kwota zł

1

Składka członkowska pełna

66,-

2

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia

4) kobiety po ukończeniu 60 roku życia

33,-

3

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złota z wieńcami

16,-

4

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

25,-

5

Legitymacja członkowska

5,-

 

Tabela 2.                                                                                                                 

Lp.

Składki okręgowe pełne

Kwota zł

1

Składka okręgowa górska, roczna, uprawniająca do wędkowania na wszystkich wodach okręgu.

160,-

 

2

Składka okręgowa nizinna, roczna, uprawniająca do wędkowania na wszystkich wodach nizinnych.

130,-

 

Tabela 3.                                                                                                                 

Lp.

Składki okręgowe dla emerytów i rencistów:

- mężczyzn do ukończenia 65 roku życia,

- kobiet do ukończenia 60 roku życia

oraz:

- odznaczonych odznaką srebrną PZW

- aktywnych strażników Społecznej Straży Rybackiej kół PZW Elbląg

Kwota zł

1

Składka okręgowa górska, roczna, uprawniająca do wędkowania na wszystkich wodach okręgu.

135,-

 

2

Składka okręgowa nizinna, roczna, uprawniająca do wędkowania na wszystkich wodach nizinnych.

105,-

 

Tabela 4.

Lp.

Składki okręgowe dla:

- odznaczonych odznaką złotą PZW

- mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia,

- kobiet po ukończeniu 60 roku życia

- młodzieży szkolnej i studentów (od 16 do 24 lat)

Kwota zł

1

Składka okręgowa górska, roczna, uprawniająca do wędkowania na wszystkich wodach okręgu.

100,-

2

Składka okręgowa nizinna, roczna, uprawniająca do wędkowania na wszystkich wodach nizinnych.

70,-

Tabela 5.

Lp.

Składka okręgowa dla młodzieży uczącej się do lat 16 (członek uczestnik)

Kwota zł

1

Składka okręgowa roczna, uprawniająca do wędkowania na wszystkich wodach okręgu pod opieką osoby dorosłej.

10,-

 

                                                                                              Tabela 6.

Lp.

Składki okręgowe uzupełniające

Kwota zł

1

Składka okręgowa, uzupełniająca do składki nizinnej, uprawniająca do wędkowania również na wodach górskich.

30,-

2

Składka okręgowa nizinna uprawniającą do wędkowania wyłącznie na jednym wybranym jeziorze lub stawie (nie dotyczy rzek i kanałów)

100,-

3

Składka okręgowa nizinna ulgowa dla emerytów i rencistów wędkujących z brzegu wyłącznie na jednej z wymienionych poniżej wód:

ü j. Orneckie

ü j. Sztumskie,

ü rz. Elbląg (od mostu E 7 do Kanału Jagiellońskiego),

ü rz. Nogat w miejscowości Malbork (między mostami: kolejowym
i drogowym),

ü stawy w m. Korzeniewo,

ü staw przy ul. Długiej w Braniewie,

oraz:

ü składka okręgowa nizinna dla członków Koła PZW w Dzierzgoniu wędkujących wyłącznie na Jeziorze Tywęzy oraz stawach pożwirowych /Minięta/

 

10,-

 

4

Składka okręgowa uprawniająca do wędkowania na wszystkich wodach Okręgu PZW w Elblągu dla członków innych okręgów PZW
z wyłączeniem tych, z którymi zostało zawarte osobne porozumienie (po opłaceniu składki okręgowej w macierzystym okręgu).

80,-

5

Egzamin

20,-

 

 

Tabela 7. Składki członkowskie okresowe oraz opłaty dla niezrzeszonych

1.

Składka członkowska okręgowa okresowa dla członka PZW

   Okres:

 1 dzień

 3 dni

7 dni

20,-

40,-

70,-

2.

Opłata za zezwolenie na wędkowanie

   Okres:

 cały sezon

 1 dzień

 3 dni

 7 dni

250,-

35,-

70,-

140,-

Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce i opłatach członkowskich w 2013r.

 

 1. Młodzież niezrzeszona w PZW do lat 14, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w czasie jego obecności. Uprawnienie to obejmuje również współmałżonków członków PZW posiadających kartę wędkarską.
 2. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust.2 Statutu PZW, zwolnieni są ze świadczeń członkowskich na podstawie posiadanej legitymacji członka honorowego.
 3. Członkowie PZW w wieku od 16 do 24 lat są uprawnieni do zniżki w składkach za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
 4. Młodzież do lat 16 nie wnosi opłat za legitymację członkowską.
 1. 5.Ulgi nie obejmują składek okręgowych okresowych oraz składek uzupelniających.
 1. Składka górska upoważnia do wędkowania na wszystkich wodach okręgu i wszystkimi dopuszczalnymi prawem metodami. Członkowie okręgu, którzy wykupili składkę na wody nizinne mogą wnieść składkę uzupełniająca, upoważniającą do wędkowania na wodach górskich zgodnie z tabelą nr 7.
 2. Niezrzeszeni i cudzoziemcy wnoszą opłaty (brutto):

- roczne – w biurze okręgu PZW w Elblągu,

- okresowe – w biurze okręgu lub w formie przelewu na wydzielone konto bankowe okręgu 15 1240 2265 1111 0010 3683 0027.

 1. Członkowie PZW wnoszą składki okresowe w kołach wędkarskich lub w biurze Zarządu Okręgu w Elblągu. Składki i opłaty okresowe należy rozumieć jako okres ciągły od dnia do dnia i od godziny 00:00 do 24:00.
 2. Wpłaty na egzamin na kartę wędkarska dokonujemy na wydzielone konto okręgu w Elblągu nr 24 1240 2265 1111 0010 3682 9089.
 3. Absolwenci wyższych i średnich szkół o specjalności rybackiej są zwolnieni z egzaminu na kartę wędkarską
 4. Wykaz 30 wyróżniających się strażników SSR Okręgu PZW Elbląg uprawnionych do zniżki zgodnie z uchwałą Zarządu Okręgu na wniosek komisji ochrony i zagospodarowania wód, po konsultacjach z komendantami grup SSR. Regulamin uprawniający do zniżki zostanie zatwierdzony uchwałą okręgu. Powyższe ulgi dotyczą tych strażników SSR, którzy nie posiadają innych ulg np. z tytułu odznaczeń.
 5. Zgodnie z uchwałą Zarządu Okręgu PZW w Elblągu odznaczeni odznaką "Złotą z Wieńcami" są zwolnieni ze składki okręgowej.

Ładuję dokument ...