baner750x100

okręgowy kapitanat sportowy

SKŁAD OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO- kadencja 2017-2021

1. Przemysław Klarecki- Przewodniczący

2. Lech Solarski - Zastępca Przewodniczącego

3. Sławomir Perzyński - Sekretarz

4. Maciej Smilgin - Przewodniczący Kolegium Sędziowskiego

5. Ryszard Kisiel - Członek

6. Iwona Smilgin - Członek

7. Grzegorz Gryga - Członek

8. Leszek Sawicz - Członek

9. Mirosław Chanas - Członek

10. Łukasz Stasiak - Członek

11.Norbert Kukliński- Członek

Zasady rywalizacji o tytuł „ Spinningowego Teamu Roku 2020"

 

1. Cykl spinningowych zawodów teamowych składa się z 4 tur zawodów, wyszczególnionych w terminarzu imprez sportowych Zarządu Okręgu PZW w Elblągu na 2020 rok.
2. . Zawody rozgrywane są z jednostek pływających. Prawo startu mają zawodnicy z kół i klubów PZW Okręgu Elbląskiego. Team składa się z dwóch zawodników zgłoszonych do pierwszych zawodów i  pozostaje w niezmienionym składzie w całym cyklu. Jednorazowo dopuszcza się wprowadzenie zawodnika rezerwowego, nie będącego członkiem innego zgłoszonego teamu. Sektor każdorazowo zostanie wyznaczony w zależności od ilości zgłoszonych łodzi. Obowiązuje limit – 30 łodzi.
3. Zawody sędziuje główna komisja sędziowska powołana przez Okręgowe Kolegium Sędziowskie. Okręgowe Kolegium Sędziowskie powołuje sędziów miarowych i kontrolnych zgodnie z potrzebami. Przygotowanie, zabezpieczenie i uprzątnięcie terenu zawodów oraz sprawy logistyczne należą do Koła (Klubu) będących współorganizatorem zawodów.
4. W każdych zawodach cyklu wręczone będą:
- puchary za miejsca 1-3 ufundowane przez ZO
- dyplomy honorowe za miejsca 1-6,
- upominki rzeczowe za miejsca 1-3.
5. Team we własnym zakresie zabezpiecza łódź zgodną z ZOSW i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5.11.2010 r. w sprawie wyposażenia łodzi wędkarskich w sprzęt ratunkowy.
6. Do udziału w zawodach zawodnicy zgłaszają się zgodnie z zapisami komunikatów na dane zawody.
7. Obowiązująca w poszczególnych zawodach i w całym cyklu jest punktacja prowadzona w oparciu o program komputerowy. Team zdyskwalifikowany lub zgłoszony, a nieobecny dodatkowo otrzymuje 1 punkt karny.
8. Do klasyfikacji końcowej zaliczane będą poszczególne wyniki osiągnięte przez team w czterech zawodach.
9. Zwycięzcy w klasyfikacji końcowej cyklu otrzymują:
a) tytuł „ Spinningowego Teamu Roku 2020" za zajęcie 1-go miejsca
b) puchary za miejsca 1-3,
c) dyplomy honorowe za miejsca 1-6,
d) nagrody i upominki rzeczowe za miejsca 1-3 ufundowane przez ZO
10. Trzynaście  najlepszych teamów po 4 zawodach z cyklu uzyska prawo udziału w integracji wędkarskiej na j. Drużno.
11. Zasady rywalizacji wchodzą w życie z dniem 22.06.2020r.

Okręgowy Kapitanat Sportowy PZW w Elblągu

Zasady rywalizacji o tytuł „Spławikowego Wędkarza Roku 2020”

Zasady rywalizacji o tytuł „Spławikowego Wędkarza Roku 2020”

1. Cykl  składa się z 5 jednoturowych zawodów wędkarskich wyszczególnionych w terminarzu imprez sportowych ZO PZW w Elblągu na 2020 rok.
2. Prawo startu w zawodach maja członkowie kół PZW Okręgu Elbląskiego. Na każdych zawodach obowiązuje limit zawodników – 50 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Zawody rozgrywane są w kategorii „open” z podziałem zawodników na 3 sektory.

4. Zawody sędziuje główna komisja sędziowska powołana przez Okręgowe Kolegium Sędziowskie. Okręgowe Kolegium Sędziowskie powołuje sędziów kontrolnych i wagowych. Przygotowanie oraz zabezpieczenie terenu zawodów należy do kół, będących współorganizatorami zawodów.

5. W każdych zawodach cyklu wręczone będą:
- puchary za miejsca 1-3 ufundowane przez ZO
- dyplomy honorowe za miejsca 1-6,
- upominki rzeczowe za miejsca 1-3,

6. Z poszczególnych zawodów cyklu prowadzona będzie punktacja z podziałem na kategorie wiekowe: weteran(55+), senior, kobieta, młodzież (U25), junior (U20), kadet (U15).

7. Obowiązująca w poszczególnych zawodach i w całym cyklu jest punktacja prowadzona w oparciu o program komputerowy. Zawodnik zdyskwalifikowany lub zgłoszony, a nieobecny dodatkowo otrzymuje 1 punkt karny.

8. Do klasyfikacji końcowej  zalicza się wyniki z 5 zawodów w cyklu. Po czwartych zawodach zostanie wyłoniona grupa najlepszych zawodników cyklu z prawem startu w ostatnich ( piątych ) zawodach.
Prawo startu otrzymują:
- 15 seniorów najwyżej sklasyfikowanych w cyklu,
- 10 weteranów (55+) najwyżej sklasyfikowanych w cyklu,
- młodzież, juniorzy, kadeci i kobiety -  wszyscy, biorący udział w cyklu.
9. Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej cyklu, w poszczególnych kategoriach wiekowych, otrzymują:

a) tytuł „Spławikowego Wędkarza Roku 2020” za zajęcie 1-go miejsca

b) puchary za miejsca 1-3,

c) dyplomy honorowe za miejsca 1-6,

d) nagrody i upominki rzeczowe za miejsca 1-3 ufundowane przez ZO

e) dyplomy i upominki rzeczowe dla wszystkich zawodników kategorii U15, U20, U25 startujących w cyklu.

10. Zasady rywalizacji wchodzą w życie z dniem 22.06.2020r.

Zmieniony Terminarz zawodów wędkarskich w roku 2020 r.

W dniu 8 czerwca 2020 r. Główny Kapitanat Sportowy  podjął decyzję o rezygnacji z rozgrywania w 2020 roku zawodów rangi Mistrzostw Polski we wszystkich dyscyplinach wędkarskich oraz w dyscyplinie rzutowej, które były wpisane w Terminarz imprez międzynarodowych i krajowych  w dyscyplinach wędkarskich i dyscyplinie rzutowej na 2020 r. Jest to krok naprzeciw oczekiwaniom znacznej większości Okręgów jak i zawodników, którzy z różnych przyczyn związanych z pandemią nie mogliby uczestniczyć w tych zawodach i rywalizować o tytuły mistrzowskie.

W związku z powyższym Okręgowy Kapitanat Sportowy, przy jednogłośnej akceptacji Prezydium ZO,  zdecydował o odwołaniu wszystkich zawodów wędkarskich rangi Mistrzostw Okręgu i idąc za sugestią GKS, postanowiono aby zawody wędkarskie w Okręgu PZW w Elblągu  rozgrywać w formie towarzyskiej, ponieważ takie nie będą obarczone przymusem kwalifikacji, a udział w nich będzie opierał się tylko i wyłącznie na zasadzie dobrowolności.


W roku 2020 odbęda się dwa cykle zawodów wędkarskich:

1.Cykl okręgowych zawodów spławikowych o tytuł „Spławikowego Wędkarza Roku 2020” w poszczególnych kategoriach.


2.Cykl okręgowych spinningowych zawodów teamowych o tytuł „ Spinningowego Teamu Roku 2020"

Terminarz zawodów wędkarskich  w roku 2020 r.

 

 

Regulamin Okręgowego Kapitanatu Sportowego

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO

POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W ELBLĄGU

 

§ 1

Okręgowy Kapitanat sportowy PZW – OKS – jest Komisją Zarządu Okręgu PZW w Elblągu powołaną w oparciu o § 46 pkt 10 i § 67 Statutu PZW i działa na podstawie niniejszego regulaminu zatwierdzonego uchwałą Prezydium Zarządu Okręgu nr 8 z dnia 12.02.2015r.

§ 2

OKS realizuje zadania Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w zakresie sportu w następujących dyscyplinach:

 • Spławikowej

 • Spinningowej

 • Muchowej

 • Podlodowej

 • Morskiej

§ 3

OKS prowadzi swoją działalność zgodnie z:

 • Aktualnymi przepisami sportowymi obowiązującymi w kraju i w okręgu

 • Statutem Polskiego Związku Wędkarskiego

 • Uchwałami Zarządu Głównego i Zarządu Okręgu PZW

 • Własnymi decyzjami

§ 4

Do zadań OKS w zakresie określonym w § 2 należy:

 1. Opracowanie:

 1. Planów oraz programów rozwoju dyscyplin sportowych

 2. Regulaminów sportowych oraz ich aktualizacja

 3. Rocznego preliminarza budżetowego okręgowego – Sport ZO i Sport Kwalifikowany, zgodnie z zasadami gospodarności na poziomie okręgu

 4. Terminarza imprez wędkarskich na szczeblu okręgu

 5. Komunikatów do imprez sportowych

 1. Nadzór nad przestrzeganiem i realizacją zatwierdzonych planów, preliminarzy budżetowych, programów, regulaminów i wytycznych

 2. Podejmowanie działań wynikających z umów i porozumień zawartych przez Okręg PZW ze sponsorami w zakresie sportu wędkarskiego

 3. Udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej Zarządom Kół i Klubom działającym przy Okręgu

 4. Inspirowanie działalności oraz ocena pracy Kół Okręgu PZW w zakresie sportu wędkarskiego

 5. Wdrażanie nowoczesnych metod szkolenia sportowego i analiza ich wyników

 6. Występowanie z wnioskami do Zarządu Okręgu w sprawach:

 1. Rocznego terminarza okręgowych zawodów i imprez sportowych

 2. Rocznego preliminarza budżetowego (sport kwalifikowany i sport ZO)

 1. Rozpatrywanie protestów i odwołań oraz wydawanie orzeczeń i decyzji w sprawach dotyczących dyscyplin sportowych wymienionych w § 2 zgodnie z obowiązującymi regulaminami i przepisami krajowymi i okręgowymi. W sprawach o charakterze dyscyplinarnym OKS działa w oparciu o uchwalone przez ZG PZW „Przepisy dyscyplinarne sportu wędkarskiego”

 2. Podejmowanie działań w zakresie pozyskiwania sponsorów dla prowadzonych dyscyplin sportu wędkarskiego oraz wyszukiwanie innych źródeł finansowania tych dyscyplin

 3. Analizowanie przychodów i wydatków w ramach rocznego preliminarza budżetowego i podejmowania odpowiednich działań w zakresie racjonalizacji wydatków i maksymalizowania dochodów

 4. Składanie do Zarządu Okręgu wniosków, propozycji, wystąpień i sprawozdań z działalności

 5. Wykonywanie innych prac i czynności zlecanych przez Zarząd Okręgu PZW a dotyczących sportu wędkarskiego

§ 5

Uprawnienia OKS określone przez Zarząd Okręgu PZW, nie podlegające dalszemu substytuowaniu, obejmują:

 1. Interpretowanie krajowych regulaminów sportowych

 2. Określanie kierunków szkolenia oraz nadawania licencji sędziego klasy podstawowej i okręgowej dyscyplin wędkarskich

 3. Zatwierdzanie obsad sędziowskich zawodów ujętych w terminarzu imprez sportowych Okręgu na dany rok

 4. Zatwierdzanie regulaminów zawodów sportowych ujętych w terminarzu imprez sportowych Okręgu na dany rok

 5. Weryfikację wyników Mistrzostw Okręgu i zawodów z cyklu GPx Okręgu

 6. Nakładanie kar za przewinienia sportowe i zatwierdzanie kar nakładanych w trybie obowiązujących przepisów sportowych

 7. Powierzanie organizacji zawodów sportowych

 8. Publikowanie wyników MO i GPx Okręgu w terminie do 2 tygodni po ich odbyciu na stronie internetowej okręgu.

§ 6

Decyzje OKS podjęte w zakresie jego uprawnień są wiążące, odwołania od tych decyzji mogą być wnoszone wyłącznie do Prezydium Zarządu Okręgu PZW, – co nie wstrzymuje ich realizacji. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem OKS.

§ 7

Funkcję Przewodniczącego OKS powierza się Wiceprezesowi Zarządu Okręgu do spraw sportu.

Prezydium OKS składa się z:

- przewodniczącego

- zastępcy przewodniczącego

- sekretarza

OKS składa się z nie więcej niż 10 członków (w tym Prezydium)

 1. Ustalony na pierwszym posiedzeniu skład OKS, Przewodniczący przedstawia na pierwszym posiedzeniu Zarządu Okręgu PZW

 2. Kadencja OKS trwa przez okres kadencji Zarządu Okręgu PZW

 3. Zarząd Okręgu PZW ma prawo odwołania poszczególnych członków OKS:

 • Na ich wniosek

 • Na wniosek OKS

 • Z własnej inicjatywy

 1. OKS wnioskuje do Zarządu Okręgu o dokooptowanie nowych członków w miejsce tych, którzy ubyli ze składu OKS w czasie kadencji

 2. Do składu OKS obligatoryjnie powołuje się Przewodniczącego Okręgowego Kolegium Sędziowskiego

 3. Członkostwo w OKS ustaje w przypadku:

 1. Śmierci

 2. Przyjęcia przez OKS złożonej na piśmie rezygnacji

 3. Uprawomocnienia się decyzji dyscyplinarnej o wykluczeniu z władz Związku, w tym OKS

 4. Bezczynności

§ 8

 1. Członków OKS obowiązuje systematyczny udział w posiedzeniach oraz wykonywanie zadań wynikających z ustalonego dla nich podziału kompetencji

 2. Członek OKS, nie wykonujący systematycznie obowiązków, o których mowa w ust.1, obowiązany jest przedstawić OKS stosowne wyjaśnienie

 3. W stosunku do członków OKS naruszających Statut i przepisy PZW oraz nieprzestrzegających ust. 1 – Zarząd Okręgu PZW, na wniosek OKS, może podjąć uchwałę o usunięciu z OKS.

§ 9

 1. Posiedzenia OKS odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku kalendarzowym

 2. Pracą OKS pomiędzy posiedzeniami kieruje Prezydium OKS

 3. Przewodniczący OKS informuje członków OKS, na najbliższym posiedzeniu, o decyzjach podjętych w trybie wg ust. 2

 4. Posiedzenia OKS zwołuje i im przewodniczy Przewodniczący lub zastępujący go Wiceprzewodniczący

§ 10

 1. Porządek posiedzenia OKS i wykaz osób zaproszonych proponuje Przewodniczący lub zastępujący go Wiceprzewodniczący

 2. O terminie i miejscu posiedzenia oraz proponowanym porządku posiedzenia Przewodniczący, poprzez Biuro Zarządu Okręgu PZW zawiadamia uczestników z wyprzedzeniem 14 dni

 3. Proponowany porządek podlega przegłosowaniu przez OKS przed przystąpieniem do obrad. Proponowane przez członków OKS zmiany w porządku dziennym podlegają przegłosowaniu przez OKS

 4. W okresach miedzy posiedzeniami OKS prawo podejmowania decyzji w pilnych sprawach bieżących, wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia, przysługuje Przewodniczącemu OKS. Decyzje takie powinny być przedstawione na najbliższym posiedzeniu do akceptacji OKS

§ 11

 1. Po przyjęciu porządku obrad i zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego zebrania, Przewodniczący lub osoba go zastępująca przedstawia informacje, o której mowa w § 9 pkt. 3 Regulaminu oraz sposobie wykonania decyzji OKS z poprzedniego zebrania

 2. W dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem dziennym Przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłoszeń. Przy głosowaniu przegłosowuje się, jako pierwszy wniosek najdalej idący

§ 12

Uchwały OKS zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności ,co najmniej połowy członków OKS. W przypadku równej ilości głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego posiedzenia.

§ 13

 1. Wszystkie posiedzenia OKS są protokołowane. Protokół sporządza sekretarz OKS, a w przypadku jego nieobecności, wyznaczony na początku posiedzenia przez Przewodniczącego, członek OKS

 2. Protokół podpisuje Przewodniczący i osoba protokołująca

 3. Protokół odczytuje się na następnym posiedzeniu podając jego przyjęcie pod głosowanie. Zgłoszone poprawki podlegają również głosowaniu.

 4. Obecni na posiedzeniu podpisują listę obecności.

 5. Protokoły i dokumentację OKS sporządza i przechowuje Biuro ZO PZW.

§ 14

Pracownik ds. sportu Biura ZO PZW uczestniczy w posiedzeniach OKS. Może on zgłaszać wnioski i rozwiązania zgodnie z zadaniami i polityka PZW

§ 15

OKS powołuje, w miarę potrzeb, podkomisje lub zespoły robocze do wykonania zadań lub powierza prowadzenie niektórych spraw osobom wybranym ze swojego składu. OKS ustala regulaminy podkomisji określając zakres powierzonego zadania oraz okres realizacji.

§ 16

 1. Decyzje OKS wprowadza w życie i realizuje Biuro ZO PZW, spełniając jednocześnie rolę jego sekretariatu

 2. Decyzje finansowe OKS i realizację preliminarza budżetowego wykonuje Biuro ZO PZW w oparciu o środki Funduszu Sportu Wędkarskiego