baner750x100

Regulamin Okręgowego Kolegium Sędziowskiego

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO SPORTU WĘDKARSKIEGO OKRĘGU POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W ELBLĄGU

ELBLĄG grudzień 2014

 

PRZEPISY OGÓLNE

§1

1.Okręgowe Kolegium Sędziowskie Sportu Wędkarskiego (KS) działa przy Okręgowym kapitanacie Sportowym (OKS) powołanym przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu i realizuje swoje zadania na podstawie niniejszego regulaminu

2.Kolegium Sędziowskie prowadzi swoją działalność zgodnie ze:

a) statutem, regulaminami i przepisami PZW

b) uchwałami Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Elblągu

c) decyzjami OKS oraz własnymi, zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§2

Do zadań Kolegium Sędziowskiego należy kierowanie całokształtem spraw sędziowskich a w szczególności:

 1. Dokonuje naboru kandydatów na sędziów, organizuje ich szkolenia oraz przeprowadza egzaminy na sędziów klasy podstawowej i okręgowej

 2. Planuje, organizuje i przeprowadza szkolenia sędziów klasy podstawowej i okręgowej

 3. Dokonuje, co najmniej raz w roku, oceny aktywności i pracy poszczególnych sędziów oraz w razie potrzeby przeprowadza ich weryfikację

 4. Występuje z wnioskiem do OKS o nadanie licencji podstawowej i okręgowej po zdanych egzaminach i zaliczonych praktykach albo obniżeniu licencji okręgowej do podstawowej i lub pozbawieniu licencji podstawowej w stosunku do sędziów biernych lub naruszających przepisy.

 5. Typuje obsady komisji sędziowskich na zawody w kołach na podstawie złożonego wniosku i okręgowe

 6. Wdraża przepisy sędziowskie oraz zapewnia jednolite stosowanie z „Zasad organizacji wędkarskiego sportu kwalifikowanego”

 7. Analizuje zasadność otrzymywanych z kół PZW i od sędziów uwag, wniosków i propozycji dotyczących Zasad organizacji wędkarskiego sportu kwalifikowanego w tym regulaminów dyscyplin wędkarskich.

 8. Opracowuje i opiniuje wnioski dla OKS i zarządu okręgu dotyczące spraw sędziowskich w tym zmiany w przepisach wędkarskich.

 9. Rozpatruje odwołania i protesty oraz spory dotyczące sędziów w oparciu o „Przepisy dyscyplinarne sportu wędkarskiego”

 10. Opracowuje i proponuje dane do rocznego preliminarza OKS w części dotyczącej KS (ryczałty sędziowskie) oraz nadzoruje wykonanie budżetu w tej części.

 11. Proponuje kandydatów na sędziów klasy krajowej i opiniuje stosowne wnioski

 12. Wnioskuje poprzez OKS do Zarządu okręgu o przyznanie odznaczeń i wyróżnień dla najaktywniejszych sędziów

 13. Raz w roku opracowuje i składa sprawozdanie do OKS z własnej działalności

§3

Decyzje Kolegium Sędziowskiego w zakresie jego uprawnień są wiążące. Odwołanie od tych decyzji mogą być wnoszone do Okręgowego Kapitanatu Sportowego, co nie wstrzymuje ich realizacji. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Jeżeli odwołanie zdaniem OKS jest uzasadnione, OKS może odwołać zaskarżoną decyzję i, w miarę potrzeby, sprawę rozpoznać na nowo. Od ponownie wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Zarządu Okręgu w Elblągu.

§4

 1. Okręgowe Kolegium Sędziowskie składa się z nie więcej niż 6 członków w tym przewodniczącego. Kolegium Sędziowskie wybiera w jawnym głosowaniu zastępcę przewodniczącego KS oraz sekretarza, którzy wraz z przewodniczący stanowią z Prezydium KS

 2. Kolegium Sędziowskie powołuje Zarząd Okręgu na wniosek przewodniczącego OKS

 3. W skład Kolegium Sędziowskiego wchodzą sędziowie posiadającą licencje sędziego klasy okręgowej i krajowej

 4. Kadencja Kolegium Sędziowskiego trwa przez okres kadencji Zarządu Okręgu z tym, że jego członkowie pełnia swoje obowiązki do czasu określenia ostatecznego składu nowego OKS

 5. Członkowie KS b0wiązuje systematyczny udział w posiedzeniach oraz wykonywanie zadań wynikających z ustalonego dla nich podziału kompetencji

 6. Zarząd Okręgu ma prawo odwołania poszczególnych osób wchodzących w skład KS na ich wniosek, na wniosek OKS lub z własnej inicjatywy

 7. OKS wnioskuje do Zarządu Okręgu o dokooptowanie nowych członków w miejsce tych którzy ubyli ze składu KS w czasie kadencji

 8. Członkostwo w Kolegium Sędziowskim ustaje w przypadku:

 • śmierci

 • przyjęcia przez OKS złożonej na piśmie rezygnacji

 • decyzji podjętej przez KS z powodu bezczynności w wykonywaniu zadań KS lub nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach KS

 • uprawomocnieniu się decyzji dyscyplinarnej o wykluczeniu z władz Związku w tym z Kolegium Sędziowskiego

 1. Ocenie Kolegium Sędziowskiego podlegają sędziowie wszystkich klas dyscyplin wędkarskich

 2. Kolegium Sędziowskie typuje skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów na sędziów klasy podstawowej i okręgowej

§5

 1. Kolegium Sędziowskie działa na podstawie opracowanego na dany rok kalendarzowy „Planu pracy”

 2. Posiedzenia Kolegium Sędziowskiego odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał

 3. O terminie i miejscu posiedzenia oraz planowanym porządku dziennym, przewodniczący KS, poprzez sekretarza KS, zawiadamia członków Kolegium Sędziowskiego z wyprzedzeniem 14 dni

 4. Posiedzenia Kolegium Sędziowskiego zwołuje i im przewodniczy, Przewodniczący lub jego Zastępca. Posiedzenia KS, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mogą być zamknięte. Jest to decyzja Przewodniczącego posiedzenia i wymaga uzasadnienia

 5. Proponowany porządek dzienny podlega przegłosowaniu przez KS przed przystąpieniem do obrad

 6. Wszystkie decyzje Kolegium Sędziowskiego zapadają większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności, co najmniej połowy członków KS. W przypadku równej ilości głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego posiedzenia

 7. Wszystkie posiedzenia są protokółowane. Protokół sporządza sekretarz KS a w razie jego nieobecności, wyznaczony na początku posiedzenia przez Przewodniczącego, członek KS. Protokół podpisuje Przewodniczący i osoba protokołująca. Protokół odczytuje się na następnym posiedzeniu poddając jego przyjęcie pod głosowanie. Zgłoszone poprawki również podlegają przegłosowaniu

 8. Obecni na posiedzeniu KS podpisują listę obecności

 9. Protokół i dokumentację KS sporządza i kompletuje sekretarz KS i przekazuje na przechowanie do działu sportu biura Zarządu Okręgu

 10. Pracę KS pomiędzy posiedzeniami kieruje Przewodniczący KS z udziałem Prezydium KS. Decyzje podjęte w tym czasie powinny być przedstawione na najbliższym posiedzeniu KS do akceptacji

§6

Przewodniczący Kolegium Sędziowskiego jest członkiem Okręgowego Kapitanatu Sportowego.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uchwała Prezydium ZO PZW w Elblągu nr 9/2015 z dn. 12.02.2015 i stanowi załącznik do uchwały.

Wiceprezes ds. Sportu ZO PZW w Elblągu – Zbigniew Chrzanowski