fister1

okręgowe kolegium sędziowskie

Skład Okręgowego Kolegium Sędziowskiego

1. Maciej Smilgin - Przewodniczący

2. Ryszard Kisiel - Zastepca Przewodniczącego

3. Sławomir Perzyński - Sekretarz

4. Franciszek Kuczek - Członek

5. Iwona Smilgin - Członek

6. Antoni Wiśniewski - Członek

aktualizacja 08.10.2020 r.

Wiosenna sesja egzaminacyjna 2021

Okręgowe Kolegium Sędziowskie informuje, że egzamin na licencje sędziów dyscyplin wędkarskich oraz szkolenie z zakresu zasad organizacji sportu wędkarskiego odbędzie się w dniu 13.03.2021 i ewentualnie14.03.2021 r. w siedzibie ZO w Elblągu przy ul Sukienniczej 10 -  godz. 9.30 - szkolenie, godz. 11.00 - egzamin.

Prosimy kandydatów o zgłaszanie się do dnia 5.03.2021 r. na adres - sport@pzw.elblag.pl.

Przy zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko, koło PZW, na jaka licencję kandydat zdaje oraz numer telefonu do kontaktu.

 Ze względu na poniższe uwagi prosimy o dokonywanie zapisów jak najwcześniej.

Szkolenie jak i egzamin odbędzie się w reżimie sanitarnym obowiązującym na dany dzień.

Ze względu na konieczność zachowania dystansu, prosimy o informację, podczas zapisów, o preferowanym terminie.

Jeżeli będzie więcej chętnych będziemy proponować dodatkowe terminy.

Regulamin Okręgowego Kolegium Sędziowskiego 2021

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO
PRZY ZARZĄDZIE OKRĘGU PZW W ELBLĄGU
Zatwierdzony uchwałą nr 29/2020 Prezydium ZO PZW w Elblągu z dnia 29.10.2020 r.
PRZEPISY OGÓLNE
§1
1.Okręgowe Kolegium Sędziowskie (OKSędz.) działa przy Okręgowym Kapitanacie Sportowym (OKS) powołanym przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu i realizuje swoje zadania na podstawie niniejszego regulaminu.
2.Kolegium Sędziowskie prowadzi swoją działalność zgodnie z:
I.    statutem, regulaminami i przepisami PZW,
II.    uchwałami Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Elblągu,
III.    decyzjami OKS oraz własnymi, zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
§2
Do zadań Kolegium Sędziowskiego należy kierowanie całokształtem spraw sędziowskich, a w szczególności:
1.    dokonuje naboru kandydatów na sędziów, organizuje ich szkolenia oraz przeprowadza egzaminy na sędziów klasy podstawowej i okręgowej,
2.    planuje, organizuje i przeprowadza szkolenia sędziów klasy podstawowej i okręgowej,
3.    dokonuje, co najmniej raz w roku, oceny aktywności i pracy poszczególnych sędziów oraz w razie potrzeby przeprowadza ich weryfikację,
4.    występuje z wnioskiem do OKS o nadanie licencji podstawowej i okręgowej, po zdanych egzaminach i zaliczonych praktykach, albo o obniżenie licencji okręgowej do podstawowej lub pozbawieniu licencji podstawowej w stosunku do sędziów biernych lub naruszających przepisy,
5.    typuje obsady głównych komisji sędziowskich na zawody okręgowe,  oraz rozpatruje wnioski z kół dotyczące obsad sędziowskich na zawodach,
6.    wdraża przepisy sędziowskie oraz nadzoruje ich  jednolite stosowanie, zgodne z aktualnymi „Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego” oraz regulaminami zawodów sportowych Okręgu PZW w Elblągu.
7.    Analizuje otrzymane z kół PZW i od sędziów uwagi, wnioski i propozycje dotyczące zasad organizacji wędkarskiego sportu kwalifikowanego w tym regulaminów dyscyplin wędkarskich.
8.    Opracowuje i opiniuje wnioski dla OKS i Zarządu Okręgu dotyczące spraw sędziowskich i zmian w przepisach.
9.    Rozpatruje odwołania i protesty oraz spory dotyczące sędziów w oparciu o „Przepisy dyscyplinarne sportu wędkarskiego”
10.    Opracowuje i proponuje dane do rocznego preliminarza OKS w części dotyczącej OKSędz. (ryczałty sędziowskie) oraz nadzoruje wykonanie budżetu w tej części.
11.    Proponuje kandydatów na sędziów klasy krajowej i opiniuje stosowne wnioski
12.    Wnioskuje do Zarządu Okręgu o przyznanie odznaczeń i wyróżnień dla najaktywniejszych sędziów
13.    Raz w roku opracowuje i składa sprawozdanie do OKS z własnej działalności
§3
Decyzje Okręgowego Kolegium Sędziowskiego, w zakresie jego uprawnień, są wiążące. Odwołanie od tych decyzji mogą być wnoszone do Okręgowego Kapitanatu Sportowego, co nie wstrzymuje ich realizacji. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Jeżeli odwołanie zdaniem OKS jest uzasadnione, OKS może odwołać zaskarżoną decyzję i, w miarę potrzeby, sprawę rozpoznać na nowo. Od ponownie wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Zarządu Okręgu PZW w Elblągu.
STRUKTURA
§4
1.    Okręgowe Kolegium Sędziowskie składa się z nie więcej niż 6 członków w tym Przewodniczącego. Okręgowe Kolegium Sędziowskie wybiera w jawnym głosowaniu zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza, którzy wraz z przewodniczącym stanowią Prezydium OKSędz. Zastępca pełni obowiązki Przewodniczącego na jego wniosek lub w wypadku jego niedyspozycji.
2.    Okręgowe Kolegium Sędziowskie powołuje Zarząd Okręgu na wniosek Przewodniczącego OKS.
3.    W skład Okręgowego Kolegium Sędziowskiego wchodzą sędziowie posiadającą licencje sędziego klasy okręgowej i krajowej
4.    Kadencja Okręgowego Kolegium Sędziowskiego trwa przez okres kadencji Zarządu Okręgu z tym, że jego członkowie pełnia swoje obowiązki do czasu określenia ostatecznego składu nowego OKSędz.
5.    Członków OKSędz. obowiązuje systematyczny udział w posiedzeniach oraz wykonywanie zadań wynikających z ustalonego dla nich podziału kompetencji.
6.    Zarząd Okręgu ma prawo odwołania poszczególnych osób wchodzących w skład OKSędz. na ich wniosek, na wniosek OKS lub z własnej inicjatywy.
7.    OKSędz. wnioskuje do Zarządu Okręgu o dokooptowanie nowych członków w miejsce tych którzy ubyli ze składu OKSędz. w czasie kadencji.
8.    Członkostwo w Okręgowym Kolegium Sędziowskim ustaje w przypadku:
•    śmierci,
•    przyjęcia przez OKSędz. złożonej na piśmie rezygnacji,
•    decyzji podjętej przez OKSędz. z powodu naruszenia w sposób rażący przepisów sportowych PZW lub niniejszego regulaminu, bezczynności w wykonywaniu zadań lub nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach OKSędz.,
•    uprawomocnieniu się decyzji dyscyplinarnej o wykluczeniu z władz Związku w tym z Okręgowego Kolegium Sędziowskiego
9.    Ocenie Okręgowego Kolegium Sędziowskiego podlegają sędziowie wszystkich klas dyscyplin wędkarskich
10.    Okręgowe Kolegium Sędziowskie typuje skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów na licencje sędziów klasy podstawowej i okręgowej oraz wyznacza terminy szkoleń i egzaminów.

DZIAŁANIE OKSędz.
§5
1.    Kolegium Sędziowskie działa na podstawie opracowanego na dany rok kalendarzowy „Planu pracy”.
2.    Posiedzenia Kolegium Sędziowskiego odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
3.    O terminie i miejscu posiedzenia oraz planowanym porządku dziennym, przewodniczący OKSędz. samodzielnie, lub poprzez sekretarza OKSędz., zawiadamia członków Kolegium Sędziowskiego z wyprzedzeniem 7 dni.
4.    Posiedzenia Okręgowego Kolegium Sędziowskiego zwołuje i im przewodniczy Przewodniczący. Posiedzenia OKSędz., w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mogą być zamknięte. Jest to decyzja Przewodniczącego posiedzenia i wymaga uzasadnienia.
5.    W warunkach szczególnych, kiedy zwołanie posiedzenia OKSędz. nie jest możliwe, a decyzja wymaga konsultacji wszystkich członków OKSędz., Przewodniczący, lub osoba przez niego wyznaczona, może przeprowadzić tą konsultację za pomocą środków komunikacji elektronicznej, powiadamiając wszystkich członków OKSędz. o jej wynikach.
6.    Proponowany porządek dzienny podlega przegłosowaniu przez OKSędz. przed przystąpieniem do obrad.
7.    Wszystkie decyzje Okręgowego Kolegium Sędziowskiego zapadają większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności, co najmniej połowy członków KS. W przypadku równej ilości głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego posiedzenia.
8.    Wszystkie posiedzenia są protokółowane. Protokół sporządza sekretarz OKSędz. a w razie jego nieobecności, wyznaczony na początku posiedzenia, przez Przewodniczącego, członek OKSędz.. Protokół podpisuje Przewodniczący i osoba protokołująca. Protokół odczytuje się na następnym posiedzeniu poddając jego przyjęcie pod głosowanie. Zgłoszone poprawki również podlegają przegłosowaniu.
9.    Obecni na posiedzeniu OKSędz. podpisują listę obecności.
10.    Protokół i dokumentację KS sporządza i kompletuje sekretarz OKSędz. i przekazuje na przechowanie do działu sportu biura Zarządu Okręgu.
11.    Pracę OKSędz. pomiędzy posiedzeniami kieruje Przewodniczący OKSędz. z udziałem Prezydium OKSędz.. Decyzje podjęte w tym czasie powinny być przedstawione na najbliższym posiedzeniu KS do akceptacji
12.    O zmianach w sposobie organizacji zawodów, na których typowani są sędziowie przez OKSędz. wynikających z przyczyn organizacyjnych lub innych, niezależnych od OKSędz., należy niezwłocznie powiadomić Przewodniczącego poprzez Biuro Zarządu Okręgu PZW w Elblągu.
§6
Przewodniczący Okręgowego Kolegium Sędziowskiego wchodzi w skład Okręgowego Kapitanatu Sportowego.
 Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Wiosenna sesja egzaminacyjna na licencje sędziego dyscyplin wędkarskich - przypomnienie

Okręgowe Kolegium Sędziowskie przypomina, że egzamin na licencje sędziów dyscyplin wędkarskich oraz szkolenie z zakresu zasad organizacji sportu wędkarskiego odbedzie się w dniu 07.03.2020 r. w siedzibie ZO w Elblagu przy ul Sukienniczej 10 -  godz. 10.00 - szkolenie, godz. 11.30 - egzamin.

Prosimy kandydatów o zgłaszanie sie do dnia 5.03.2020 r. na adres - sport@pzw.elblag.pl.

Informujemy, że w części szkoleniowej  mogą brać udział sędziowie licencjonowani pod warunkiem zgłoszenia swojego udziału do dnia 4.03.2020 r.

Wiosenna sesja egzaminacyjna na licencje sędziego dyscyplin wędkarskich.

Okręgowe Kolegium Sędziowskie przypomina, że egzamin na licencje sędziów dyscyplin wędkarskich oraz szkolenie z zakresu zasad organizacji sportu wędkarskiego odbedzie się w dniu 07.03.2020 r. w siedzibie ZO w Elblagu przy ul Sukienniczej 10 -  godz. 10.00 - szkolenie, godz. 11.30 - egzamin.

Prosimy kandydatów o zgłaszanie sie do dnia 5.03.2020 r. na adres - sport@pzw.elblag.pl.

Informujemy, że w części szkoleniowej  mogą brać udział sędziowie licencjonowani pod warunkiem zgłoszenia swojego udziału do dnia 4.03.2020 r.

Jesienna sesja egzaminacyjna nalicencje sędziowskie 2019

Okręgowe Kolegium Sędziowskie informuje, że szkolenie kandytatów na śędziów dyscyplin wędkarskich odbędzie się w dniu 30 listopada 2019 roku o godz. 10.00 w Elblagu w biurze ZO przy ul. Sukienniczej 10 po czym o godz. 11.30 zostanie przeprowadzony egzamin. Egzaminatorami będą sedziowie klasy krajowej.

Prosimy kandydatów o zgłaszanie się z podaniem imienia, nazwiska, koła PZW oraz informacji na jaką licencje zdaje, w terminie do dnia 28 listopada 2019 roku do godz. 18.00 na adres sport@pzw.elblag.pl tel. 500077670.