fister1

Jak zarejestrować sprzęt pływający służący do połowu ryb

JAK  ZAREJESTROWAĆ  I  OZNAKOWAĆ  SPRZĘT PŁYWAJĄCY  SŁUŻĄCY  DO  POŁOWU  RYB?

Artykuł 20 ust. 2 i 3 ustawy o rybactwie śródlądowym oraz rozporządzenie wydane na jej podstawie stanowią, że sprzęt służący do połowu ryb podlega obowiązkowi oznakowania i rejestracji prowadzonej przez starostę właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza tego sprzętu (w przypadku m. Elbląg rejestracji dokonuje się w Urzędzie Miejskim w Elblągu).

Oznakowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb powinno zawierać numer rejestracyjny składający się z dwuliterowego oznaczenia województwa, myślnika, trzyliterowego oznaczenia powiatu, myślnika, czterocyfrowej liczby od 0001 do 9999, odpowiadającej kolejnemu numerowi wpisu do rejestracji oraz litery "R" - oznaczającej uprawnionego do rybactwa albo "A" - oznaczającej sprzęt pływający służący do amatorskiego połowu ryb.

Sprzęt pływający służący do połowu ryb znakuje się w sposób trwały i widocznymi numerami rejestracyjnymi umieszczonymi na zewnętrznych płaszczyznach obu burt. Liczby i cyfry numeru rejestracyjnego powinny mieć nie mniej niż 10 cm wysokości i 1 cm grubości.