fister1

Katastrofa ekologiczna

Informacje w sprawie zatrucia rz. Wąskiej i j. Drużno

Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że do Sądu Rejonowego w Elblągu został przesłany akt oskarżenia, którym objęto trzy osoby z kierownictwa firmy z Pasłęka, które zdaniem Prokuratury Rejonowej w Elblągu, poprzez zaniechanie różnych działań doprowadziły do zagłady organizmów żywych w rz. Wąska oraz rezerwacie przyrody j. Drużno i obszarze chronionym Natura 2000.

Dyrektor biura ZO PZW w Elblągu

Krzysztof Cegiel

Dalsze informacje w sprawie zatrucia j. Drużno

W związku z licznymi zapytaniami, Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że śledztwo w sprawie zatrucia j. Drużno jest w dalszym ciągu kontynuowane. Ponadto w dniu 28.09.2014r. powiadomiono RDOŚ i WIOŚ w Olsztnie o kolejnym zrzucie ścieków, przez jedną z firm z Gronowa Górnego, do j. Drużno.

Czytaj więcej...

Informacje o stanie czynności wyjaśniających dotyczących katastrofy ekologicznej

Biuro Okręgu PZW w Elblągu informuje, że cały czas prowadzone są czynności związane z dążeniem do wykrycia sprawcy katastrofy ekologicznej na jeziorze Drużno i rzece Wąska.

WIOŚ w Olsztynie informuje

Zestawienie wyników badań próbek wody z rzeki Brzezinki i Wąskiej oraz jeziora Drużno
pobranych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Czytaj więcej...

Ciąg dalszy informacji związanych z katastrofą ekologiczną na rz. Wąskiej i j. Drużno

Nawiązując do wcześniejszej informacji o wynikach badań fizykochemicznych w pobranych dnia 27.05.2014 próbek wody z Jeziora Drużno, rzeki Wąskiej i rzeki Brzezinki w związku z wystąpieniem śnięcia ryb, przekazujemy do wiadomości ocenę pozostałych  wykonanych analiz.

Przeprowadzone badania substancji z grupy szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (zbadane wskaźniki charakteryzujące zanieczyszczenie syntetyczne i niesyntetyczne – cynk, miedź, chrom ogólny) oraz substancji priorytetowych (metale ciężkie formy rozpuszczone - kadm, nikiel, ołów, rtęć oraz pestycydów - endosulfan, heksachlorobenzen, heksachlorocykloheksan, pentachlorobenzen, pentachlorofenol, trichlorobenzen, aldryna, dieldryna, endryna, izodryna, DDT para-para, DDT całkowity, trichloroetylen, tetrachloroetylen, chloropyrifos, chlorfenwinfos, symazyna i trfluralina) nie przekraczały środowiskowych norm jakości.

Czytaj więcej...