baner750x100

Jezioro Drużno

Informacja o dniach otwarcia Bazy Wędkarskiej Węgle-Żukowo

Biuro Zarządu Okręgu PZW w Elblągu informuje, że w dniu 23 grudnia 2017 roku Baza Wędkarska Węgle-Żukowo będzie czynna. Pokrywa lodu utrzymuje się na około 1/3 powierzchni jeziora.

W dniach 24, 25 i 26 grudnia baza będzie nieczynna.

Ponowne otwarcie bazy nastąpi w dniu 27 grudnia 2017 roku.

Informacja o pokrywie lodowej na jeziorze Drużno

Biuro Zarządu Okręgu PZW w Elblągu uprzejmie informuje, że z powodu powstania pokrywy lodowej na jeziorze Drużno, Baza Wędkarska Węgle-Żukowo będzie nieczynna w dniach 20, 21 i 22 grudnia 2017r.

O wszelkich zmianach w zaistniałej sytuacji będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.

Dyrektor Biura ZO - Krzysztof Cegiel

 

REGULAMIN WĘDKOWANIA Z ŁODZI NA J.DRUŻNO

REGULAMIN WĘDKOWANIA Z ŁODZI NA J.DRUŻNO

w 2017 roku

(załącznik do uchwały Prezydium ZO PZW w Elblągu z dnia 15 września 2016 roku).

1. Wędkowanie z łodzi na j. Drużno odbywa się wyłącznie z jednej z trzynastu łodzi będących własnością Okręgu PZW w Elblągu, stacjonujących na bazie Węgle-Żukowo, w terminie od 1 września każdego roku w części północnej jeziora oraz rozlewiskach w Stankowie i od 15 listopada również w części południowej (patrz mapka jeziora).

2. Wędkować mogą;

członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego posiadający opłaconą na dany rok składkę okręgową elbląską na wody nizinne lub górskie;

wędkarze zrzeszeni w innych okręgach oraz wędkarze zrzeszeni w innych organizacjach wędkarskich, jak również niezrzeszeni, po opłaceniu zezwolenia okresowego lub rocznego na połów ryb na wodach OPZW Elbląg, według tabeli zamieszczonej na stronie internetowej OPZW Elbląg.

3. Opłata za wypożyczenie łodzi do wędkowania na j. Drużno (dzienna) w okresie od 1 września do 31 grudnia (włącznie) opłata wynosi 60,00 zł (słownie sześćdziesiąt złotych 00/100 brutto. Opłata zawiera podatek VAT w wysokości 23 % jej wartości. W ramach opłaty wędkującemu będzie udostępniona łódź z wiosłami będąca własnością OPZW w Elblągu oraz środki bezpieczeństwa (kamizelki ratunkowe).

4. Opłatę za wypożyczenie łodzi do wędkowania na j. Drużno (dzienną) wnosi się u gospodarza bazy, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem 535098600 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 10-14).

5. Prędkość poruszania się wszelkich jednostek na szlaku żeglowym zbiornika nie może przekraczać 15km/h. Jednoczesnie określa się maksymalną moc stosowanych silników do 5KM

6. Wędkujących na jeziorze Drużno i jego rozlewiskach obowiązuje całkowity zakaz poruszania się łodziami wyposażonymi w silniki spalinowe. Zasada ta nie obowiązuje na szlaku żeglownym Kanału Elbląskiego (patrz mapka jeziora). Każdorazowe włożenie silnika spalinowego do łodzi musi być wcześniej zgłoszone do gospodarza bazy odpowiedzialnego za wypożyczenie łodzi i odnotowane w specjalnym rejestrze z określeniem daty i numeru łodzi, na której taki silnik będzie używany.

7. Zabrania się wnoszenia na teren bazy oraz na łodzie wszelkich napojów alkoholowych i innych środków o działaniu odurzającym.

8. Każde koło w Okręgu elbląskim PZW lub klub przy Okręgu PZW w Elblągu ma prawo do organizacji jednego spotkania na jeziorze Drużno w okresie od 1września do 31 grudnia przy całkowitym respektowaniu wszystkich zasad, które obowiązują osoby wędkujące indywidualnie z łodzi.

9. Rezerwacja terminu spotkania organizowanego przez koło lub klub z Okręgu Elbląskiego może mieć miejsce od dnia 1 marca 2017r. Rezerwacje indywidualne rozpoczynają się z dniem 1 sierpnia 2017. Koło i klub ma prawo z 14 – dniowym wyprzedzeniem zrezygnować lub skorygować ilość zarezerwowanych łodzi oraz obowiązek wnieść opłatę. Wędkarz rezerwujący łódź ma obowiązek w dniu na który jest zarezerwowana do godziny 10.00 wnieść opłatę i odebrać łódź .Po tym terminie nie opłacona łódź może być wypożyczona innym wędkarzom. Rezerwującemu nie przysługuje prawo przekazania zarezerwowanej łodzi innej osobie .

10. Przy niesprzyjających warunkach pogodowych lub w przypadkach określonych w pkt. 5 i 6 regulaminu, gospodarz bazy może odmówić wydania łodzi i tylko w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych, wypożyczający łódź, otrzyma zwrot zapłaconej opłaty lub będzie mógł wykorzystać ją przy wypożyczeniu łodzi w innym terminie.

11. Zabrania się przetrzymywania żywych ryb drapieżnych przez osoby wędkujące.

12. Dodatkowe wymagania ochronne ryb:

Szczupak do 60 cm i powyżej 80 cm

Okoń do 20 cm

Dobowy limit ryb do zabrania z łowiska

Szczupak – 2 szt.

Sandacz - 2 szt.

Węgorz, - 2 szt.

 

Łączny limit wymienionych wyżej gatunków wynosi 2 szt.

Okoń – 20 szt.

 

Obowiązuje zakaz używania jako żywca karasia srebrzystego (japonki).

13. Każdy schodzący z łodzi ma obowiązek posprzątania łodzi.

14. Wędkowanie może odbywać się od 1 godziny po wschodzie słońca i do godziny przed jego zachodem.

15. Wędkujący ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę w użyczonym sprzęcie (łódź, wiosła, kamizelki ratunkowe). Przed wypłynięciem korzystający ze sprzętu sprawdza go w obecności gospodarza bazy.

16. Gospodarz bazy nie odpowiada za przedmioty, które zostały pozostawione w łódkach i na terenie bazy.

17. Wędkujący wykupujący opłatę za wypożyczenie łodzi na j. Drużno zobowiązani są do przestrzegania powyższego regulaminu – potwierdzając ten fakt swoim podpisem na liście wniesionych opłat. Osoby łamiące regulamin zostaną pozbawione możliwości wędkowania z łodzi na j. Drużno w dwóch kolejnych sezonach.

18. Za nie stosowanie się do warunków zezwolenia na połów ryb obowiązują sankcje wynikające z zapisów Ustawy o rybactwie śródlądowym z 18.04.1985r. z późniejszymi zmianami.

19. Na obszarze całego Jeziora Drużno obowiązuje zakaz połowu ryb metodą trollingu .

Zapisy regulaminu obowiązują do odwołania i wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017r.