fister1

Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” - szansą na rozwój PZW i ochronę środowiska użytkowanych wód

loga ueLokalna Grupa Rybacka Zalew Wiślany, zajmuje się finansowaniem działań służących wspieraniu społeczności związanych z rybactwem i rybołówstwem.
Zarząd Okręgu PZW w Elblągu, przystąpił do LGR Zalew Wiślany, by pozyskać środki poza budżetem stowarzyszenia, który jest tworzony głównie ze składek członków. Duże obciążenia finansowe wynikające z obciążeń cywilno - prawnych, konieczności wykonywania zarybień i ochrony wód a także prowadzenia działalności statutowej, przy założeniu formuły „non profit”, powodują że brakuje środków na innowacyjny rozwój.


W ramach LGR Zalew Wiślany, w roku bieżącym zrealizowaliśmy dwa wnioski:
w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności
i aktywizacji lokalnych społeczności.


•    Tworzenie punktów sprzedaży bezpośredniej w budynku bazy wędkarsko-rybackiej Węgle-Żukowo oraz na okolicznych targowiskach.

Miejscowość Węgle - Żukowo nie posiada sieci wodociągowej.  Mieszkańcy oraz osoby prowadzące  działalność  na tym terenie korzystają z wody pochodzącej ze studni głębinowej z samowypływem położonej na działce dzierżawionej przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego od ANR OT
w Olsztynie. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Stację Sanepidu w Elblągu, jakość wody nie spełnia wymogów wody pitnej. Woda ta nie spełnia także wymogów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej. Obecnie sprzedaż bezpośrednia odbywa się jedynie z łodzi, co stwarza duże problemy z uwagi na możliwe niesprzyjające warunki pogodowe (temperatura, opady atmosferyczne czy wiatr). Uzdatniona woda potrzebna jest między innymi do produkcji lodu służącego do przechowywania  złowionych ryb, utrzymania porządku i dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu, czy opakowań wielokrotnego użytku stosowanego w sprzedaży bezpośredniej. Nie może być także przeznaczona do spożycia przez pracowników bazy i osób korzystających z jej zaplecza. W trakcie remontu kapitalnego w roku 2007, wyposażyliśmy budynek bazy i magazyn we wszystkie potrzebne instalacje i urządzenia (zmywalne ściany i podłogi, łuskarkę do lodu, chłodnię, instalację wodno-kanalizacyjną), by w przyszłości tylko podłączyć wodę i korzystać z posiadanego uzbrojenia budynków. Rozwiązaniem najbardziej racjonalnym jest zamontowanie wewnątrz budynku  bazy - stacji uzdatniania wody odżelaziająco - odmanganiającej  z automatycznym sterownikiem pracy oraz stacji 10x44 co pozwoli na uzyskanie parametrów odpowiadających  standardom wody pitnej. Zastosowane złoże MTM charakteryzuje się wysoką wydajnością i lekkością. Jest niezwykle skuteczne w usuwaniu żelaza, manganu
i siarkowodoru, a więc czynników, których wartości są zbyt wysokie, co wykazało wykonane badanie. Dodatkowymi zaletami stacji są niskie koszty eksploatacyjne. Montaż stacji uzdatniania stworzy warunki do wykorzystania  potencjału bazy przy sprzedaży bezpośredniej w budynku bazy.
      Następna inwestycja, zakup myjki wysokociśnieniowej, będzie spełnieniem warunków określonych w ww. rozporządzeniu w którym określono między innymi konieczność zmywania
i dezynfekcji podłóg, ścian, sprzętu i urządzeń służących do sprzedaży bezpośredniej, oraz opakowań wielokrotnego użytku (skrzynie). Dezynfekcją jest między innymi również zmywanie wodą
o temperaturze powyżej 820C. Zakupiona myjka posiada możliwość podgrzania wody do pary o temp. 1550C. Jest to działanie innowacyjne, ponieważ pozwala na prowadzenie dezynfekcji bez środków chemicznych, co jest ponadto działaniem proekologicznym. Innowacyjna jest również zastosowana w tym urządzeniu funkcja ECO, która polega na automatycznym doborze temperatury wody w zależności od podłoża. Niesie to ze sobą oszczędności paliwa a przede wszystkim korzystnie wpływa na ochronę środowiska naturalnego,. Zakup myjki spełni wymogi określone w Rozporządzeniu  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.
Do stworzenia warunków sprzedaży bezpośredniej ryby żywej konieczne jest posiadanie basenów zamontowanych na przyczepie, z osprzętem służących do transportu i przetrzymywania złowionych ryb. Jest to działanie innowacyjne ponieważ nie posiadamy basenu spełniającego ww. wymogi. Obecnie sprzedaż żywej ryby na targowiskach jest działalnością marginalną a kupno dwóch basenów dwudzielnych pozwoli na dotarcie do konsumenta końcowego z czterema sortymentami lub gatunkami ryb. Dowiezienie żywych ryb na okoliczne targowiska pozwoli na rozszerzenie oferty sprzedaży  a podzielenie każdego z basenów na dwie komory zabezpieczy transportowane produkty przed zanieczyszczeniem. Kondycja  ryb będzie monitorowana  a warunki w jakich będą transponowane i przetrzymywane będą zgodne z wymaganym dobrostanem. Przez podzielenie każdego z basenów na dwie komory unikać się będzie okaleczenia i dodatkowego stresu  podczas wyszukiwania poszczególnych sortymentów czy gatunków ryb żądanych przez konsumenta końcowego. Tym samym jest to również działanie służące dobrostanowi ryb. Zakup basenów stworzy możliwość uzyskania wyższej ceny za oferowany produkt oraz pozwoli na zachowanie dobrostanu ryb w transporcie i sprzedaży produktu konsumentowi końcowemu, z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem.
Zestawienie rzeczowo finansowe zadania:
1.    Zakup i montaż stacji uzdatniania wody: brutto 15 608,70zł, netto 12 690,00zł,
2.    zakup urządzenia ciśnieniowego: brutto 23 985,00 zł. netto 19 500,00zł,
3.    zakup przyczepy z dwoma basenami do transportu ryb dzielonymi wzdłuż wraz z wyposażeniem: brutto 46 272,60 zł, netto 68 810,00 zł
Razem Kwota brutto: 85 866,30 zł, netto 69 810,00 zł.
Dofinansowanie wynosi do 60% kosztów kwalifikowanych
 czyli wnioskowana kwota to 41 886,00 zł.
Również w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności, zrealizowaliśmy kolejny wniosek z zakresu:
•    Ochrony środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa
w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywracania potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.
Zrealizowany wniosek dotyczył: zakupu łodzi SPORTIS MC-4500 z silnikiem Yamaha 50 KM oraz multimiernika elektrochemicznego i kolorymetru do badania jakości wody na obszarach rezerwatów przyrody:  JEZIORA DRUŻNO, OSTOJA BOBRÓW NA RZECE PASŁĘCE, UJŚCIE NOGATU oraz OBSZARÓW OCHRONNYCH NATURA 2000.
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu jest użytkownikiem rybackim między innymi obwodów rybackich rzeki Pasłęka nr 9, Pasłęka nr 10, rzeki Nogat oraz jeziora Drużno na kanale Kanał Elbląski nr 5. Części tych obwodów stanowią rezerwaty przyrody; JEZIORA DRUŻNO, OSTOJA BOBRÓW NA RZECE PASŁĘCE, UJŚCIE NOGATU. Ponadto w przypadku rz. Pasłęki i j. Drużna - obwody stanowią składową Obszarów Ochronnych NATURA 2000. tj.; Obszar Natura 2000 Jezioro Drużno (Kod obszaru: PLC280001), Obszar Rzeka Pasłęka (Kod obszaru: PLB280002),  Tereny te ze względu na swoje bogactwo przyrodnicze i unikatowość  są wyjątkowo czułe  na działalność antropogenną, w tym: zanieczyszczenia biologiczno - chemiczne wody i kłusownictwo rybacko - wędkarskie. Dużym zagrożeniem jest także niekontrolowana penetracja rezerwatów i obszarów ochronnych przez innych użytkowników wód i turystów. Zakupiona łódź SPORTIS MC-4500 z silnikiem Yamaha 50 KM będzie stacjonowała na terenie przystani bazy wędkarsko-rybackiej w m. Węgle-Żukowo. Jest to przystań z nadbrzeżem, ogrodzeniem i budynkami. Jest monitorowana przez naszych pracowników (rybaka i gospodarza bazy oraz psa będącego na utrzymaniu OZ PZW w Elblągu). Do jej przewozu na inne obszary chronione używana będzie przyczepa podłodziowa będąca własnością Okręgu PZW w Elblągu. Sprzęt będzie wykorzystywany do ochrony obszarów chronionych przed kłusownictwem rybackim i wędkarskim. Nowe wyposażenie  zwiększy skuteczności działań w tym zakresie, biorąc pod uwagę rozległość chronionych akwenów. Rocznie na terenach chronionych ujawnia się wiele wykroczeń i przestępstw przeciwko przepisom ochrony przyrody i środowiska oraz rybactwa, a tylko w 2012 roku ponad 100 spraw zostało skierowanych do sądów o ukaranie za kłusownictwo rybackie i wędkarskie. Łódź będzie stanowiła wyposażenie OPZW w Elblągu i będzie używana przez pracowników OPZW Elbląg.
        Ponadto łódź z wyposażeniem, będzie wykorzystywana do monitorowania stanu środowiska przyrodniczego. Od ponad roku prowadzone są badania przez pracowników naukowych UWM
w Olsztynie (prof. Andrzej Martyniak), które dotyczą wpływu żerowania kormorana czarnego i chorób przenoszonych przez rodzinę babkowatych na ichtiofaunę j. Druzno oraz zb. Pierzchalskiego. Wnioski z prowadzonych badań określą szkody w ichtiofaunie. Dotychczasowe wyniki  badań wykazują udział w pokarmie kormorana gatunków ryb cennych gospodarczo, przyrodniczo w różnych układach: wiekowych, wielkościowych, ilościowych, sezonowych itp. Opracowanie służyć będzie do monitowania, np.: o redukcję populacji kormorana czarnego różnymi metodami, do właściwych instytucji i organów.
Multimiernik elektroniczny służy do określania parametrów fizycznych wody głównie: tlenu rozpuszczonego w wodzie, odczynu pH oraz przewodności w wodzie. Są to podstawowe parametry  wody, które decydują o jej jakości i określają jaki czynnik jest odpowiedzialny za taki stan.
Kolorymetr  (telemetr) służy do oznaczania czynników chemicznych w badanej wodzie.
W odróżnieniu od innych urządzeń tego typu w tym możemy określać również obecność i wielkość azotanów, fosforu i amoniaku, czyli najczęstszych zanieczyszczeń występujących w wodzie. Multimiernik z kolorymetrem stosowane łącznie stanowią mobilne pełne laboratorium.  Innowacyjność tych urządzeń polega na pomiarze optycznym O2 w wodzie bez konieczności kalibrowania urządzenia, przekaz i pomiar odbywa się przekazem cyfrowym co decyduje o jego dokładności. Oczyszczanie sondy polega na  przetarciu ścierką bez potrzeby wymiany filtrów czy membran.  Oprócz prezentowanego sprzętu nie ma na rynku Polski podobnych urządzeń, dlatego druga oferta dotyczyła sprzętu podobnego i tańszego lecz bardziej zawodnego i nieprecyzyjnego. Dużo droższa jest także jego eksploatacja.
       Posiadanie tych urządzeń  pozwoli na monitorowanie, identyfikowanie i bezpośrednie zwalczanie źródeł zanieczyszczeń. Jest to działanie innowacyjne ponieważ nie posiadamy takiego sprzętu a wybrany model charakteryzuje się walorami niespotykanymi u innych tego typu urządzeń, które są dostępne na rynku krajowym. Takie urządzenia posiadają i kupują jedynie jednostki naukowe i badawcze.  Korzystając z najnowszych dostępnych technologii i urządzeń, uniezależniamy się od badań wykonywanych jedynie przez akredytowane jednostki, które oznaczają najczęściej tylko podstawowe parametry wody (2 do 5: tlen rozpuszczony w wodzie, temperatura, BZT5, mętność czy barwa) a czas wykonania badania następuje  niejednokrotnie po kilku lub kilkunastu godzinach,
a nawet dniach od powiadomieniu o zanieczyszczeniu czy zatruciu. Bardzo często badania te wykonywane są tylko z brzegu, co może dawać wyniki niemiarodajne. Nie pozwala to także często na wykrycie sprawcy zanieczyszczenia ponieważ wypływ substancji odbywa się pod wodą. Ponieważ urządzenie przystosowane jest do pracy na miejscu zdarzenia nie trzeba wykonywać badania próbek w stacjonarnych  laboratoriach do oznaczenia czynnika zanieczyszczającego. Wymienione  urządzenia mogą określić kilkadziesiąt parametrów wody, w tym te o kluczowym znaczeniu, tj.:  azotany, azotyny, chlorki, żelazo, mangan, węglowodory itp. Akredytowane laboratoria mogą wykonać badania, które mogą być podstawą do dochodzenia swoich roszczeń, po określeniu rodzaju czynnika zanieczyszczającego wprowadzonego do środowiska. Mogą takie jednostki przeprowadzić swoje poszukiwania substancji zanieczyszczającej lecz koszt ich wykonania ( kilka tysięcy zł), przekracza możliwości finansowe naszego stowarzyszenia.   Ponieważ woda w w/w obszarach ochronnych jest wodą płynącą (przez jezioro Drużno przepływa rzeka Elbląg, będąca szlakiem żeglownym na pochylnie, przez zbiornik Pierzchalski płynie rzeka Pasłęka a Nogat jest samoistnie rzeką), prowadzenie badań po upływie nawet niedługiego okresu czasu nie pozwala precyzyjnie określić źródła i rodzaj zanieczyszczenia. Znając źródło i rodzaj zanieczyszczenia bądź zatrucia możemy z dużym prawdopodobieństwem określić ewentualnego sprawcę zdarzenia. Za pomocą miernika możemy znaleźć punkt wprowadzenia np. nieczyszczonych ścieków (kolektora ściekowego)
i w oparciu o takie informacje składać wnioski do WIOŚ o przeprowadzenie kontroli w zakresie gospodarki odpadami w tym płynnymi (ściekami). Będzie to podstawą przekazania informacji organom odpowiedzialnym za stan i ochronę środowiska. W perspektywie planujemy stworzyć mapę zagrożeń i zanieczyszczenia użytkowanych przez nas wód, które wchodzą w skład obszarów chronionych. Urządzenia te będą pomocne także przy bieżących interwencjach związanych
ze śnięciami ryb lub ich nietypowym zachowaniem sugerującym zmiany w parametrach wody (tzw. dziubkowanie, czy próby ucieczki z wody).   Pozwoli to na określenie zasięgu skażenia (punktowe czy obszarowe) by podjąć działania eliminujące bądź zmniejszające skalę wystąpienia zdarzenia (np. wykonanie natlenienia bądź powiadomienie odpowiedzialnych służb i straży, które posiadają odpowiednie urządzenia i preparaty do redukcji skażenia). Ponieważ jest to urządzenie  mobilne
i proste w obsłudze może dotrzeć w miejsce zauważonych nieprawidłowości, a łódź z osprzętem pozwoli na dotarcie do źródła zanieczyszczenia, gdzie kolektory ściekowe bardzo często znajdują się pod wodą. Przez wskazanie źródła zanieczyszczenia i miejsca skażenia służyć będzie do bezpośredniej likwidacji bezpośrednich źródeł zagrożenia.


Zestawienie rzeczowo – finansowe zadania
1.    cena łodzi: brutto 59 962,50 zł netto 48 750,00 zł
2.    cena multimiernika elektrochemicznego: brutto 21 696,71 zł netto 17 639,60 zł
3.    cena kolorymetru (telemetru): brutto 10 282,92 netto 8 360,10 zł.
Razem: brutto 91 942,13 zł netto 74 749,70 zł.
Wnioskowana kwota dofinansowania 63 537,25 zł co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych.