fister1

Dofinansowanie w ramach projektu.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu zgodnie z zawartą umową nr 00188/20/04012/OP-PO/D z dnia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie otrzymał dofinansowanie w ramach projektu pod nazwą:

Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów przez doposażenie Społecznej Straży Rybackiej przy Zarządzie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu”

  1. Planowany koszt kwalifikowany zadania – 35761,80 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 80/100)

  2. Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Olsztynie w formie dotacji – 30000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

     

Dotacja z WFOŚiGW w Olsztynie została przeznaczona na zakup sprzętu:

Lp.

Wyszczególnienie

Ilość sztuk

1.

Radiotelefon Hytera PD565

3 szt.

2.

Lornetka Swarovski EL 10x42

1 szt.

3.

Lornetka Zeiss Konqest HD

1 szt.

4.

Termowizor Pulsar Helion XP 50 Monokular

1 szt.

 

W/w sprzęt zostanie przekazany dla Społecznej Straży Rybackiej działającej przy Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu i wykorzystany do zwalczania kłusownictwa, dzięki czemu będzie realizowana ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów.

 

 

Wiceprezes ds. ochrony i zagospodarowania wód

Mariusz Ciepieniak