baner750x100

Przeprowadzono odłowy tarlaków sandacza na j. Dąbrówka w m. Dąbrówka Malborska.

Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że w dniu 29.11.2017r. pracownicy OPZW w Elblągu przeprowadzili odłowy tarlaków sandacza na j. Dąbrówka w m. Dąbrówka Malborska. Odłowy odbyły się zgodnie z zapisami operatu rybackiego sporządzonego dla tego jeziora, za zgodą Zarządu Okręgu PZW w Elblągu (posiedzenie w dniu 24.11.2017r.), po wcześniejszym powiadomieniu Prezesów ZK PZW w Sztumie nr 9 i Malbork Garnizon oraz Komendanta Posterunku Państwowej Straży Rybackiej w Malborku (28.11.2017r.).

1stawy 2stawy

 

 

Do odłowu użyto sieci zastawnych o boku oczka 65 mm, co zapobiegło łowieniu mniejszych ryb. Odłowiono i przetransportowano do Ośrodka Zarybieniowego PZW w Pasłęku - 54 ryby o łącznej masie 98,70 kg. Na miejscu, po przeglądzie: 26 samców i 27 samic, zostało wypuszczonych do odzielnych i przepływowych stawów.

 Ryby zostały zbadane przez lek. weterynarii, a jedna śnięta ryba poddana sekcji. Po przezimowaniu, w przyszłym roku tarlaki pozwolą na uzyskanie 450000 szt. narybku letniego i 200 kg narybku jesiennego, który posłuży do zarybień wód użytkowanych przez Okręg PZW w Elblągu. Przebieg odłowu był kontrolowany przez strażników PSR w Gdańsku oraz dyrektora biura ZO. Został sporządzony protokół.

IMG 4516 IMG 4514

W trakcie kontroli strażnicy rybaccy zabezpieczyli na j. Dąbrówka nieoznakowaną sieć kłusowniczą, w której znajdowało się około 8 kg ryb (leszcz, krąp, sandacz). Ryby zostały zdane do magazynu PZW Węgle-Żukowo, a sieć do magazynu PSR (zdjęcia w załączeniu). Dziękujemy za pomoc w kontroli odłowów wędkarzom z koła PZW w Nowym Stawie i zapraszamy do pomocy przy zarybieniach narybkiem sandacza w 2018r. Realizacja zarybień w 2017r. wraz z fotorelacją i plan zarybień naszych wód w 2018r., wkrótce zostanie zamieszczony na stronie internetowej.

 

      W uzupełnieniu informacji dotyczącej odłowu tarlaków sandacza na j. Dąbrówka oraz w odpowiedzi na pytania zadawane przez wędkarzy: Dlaczego odbył się odłów tarlaków ? i Z jakich przyczyn odbył się on jesienią, a nie wiosną ?, informuję:
1) tarło ryb w warunkach kontrolowanych panujących w stawie ma większą efektywność od naturalnego, gdyż młodociane stadia ryb trafiają do specjalnie przygotowanego środowiska (brak drapieżników, w wyniku nawożenia - więcej pokarmu, itp.);
2) operaty rybackie zatwierdzone przez UWM w Olsztynie pozwalają OPZW w Elblągu na odłów tarlaków, na warunkach określonych ustawą o rybactwie śródlądowym i rozporządzeń wydanych na jej podstawie oraz wspomnianych operatów;
3) wartość odłowionych tarlaków z j. Dąbrówka to ok. 2500 zł, a wartość pozyskanego od nich materiału zarybieniowego to powinno być minimum 50000 zł;
4) materiał zarybieniowy z OZ PZW w Pasłęku pozwala na zrealizowanie zapisów umów zawartych z RZGW w Gdańsku i Warszawie, a tym samym użytkowanie ponad 5000 ha wód oraz zaoszczędzenie przez Okręg środków w wysokości 150000 zł, gdyby materiał był kupowany na wolnym rynku;
5) ryby do tarła są przetrzymywane w komfortowych warunkach, tj. w stawie o czystej wodzie i stałym przepływie,  który może być regulowany, również w okresie występowania pokrywy lodowej. Tym samym nie występuje możliwość przyduchy zimowej związanej z deficytami tlenowymi;
6) przetrzymywanie tarlaków w zależności od płci w odrębnych stawach zmniejsza możliwość niekontrolowanego i nieefektywnego tarła w przypadku wczesnej wiosny;
7) odłów jesienią ogranicza stres tarlaków o jedną czynność wykonywaną bezpośrednio przed tarłem (odłów z jeziora);
8) tarlaki mają czas na adaptację do nowych warunków środowiska, w których odbędą tarło;
9) hodowca ma czas na zastosowanie  zabiegów weterynaryjnych ograniczających straty w wyniku otarć lub ran powstałych przy odłowie (kąpiele lecznicze);
10) posiadanie odpowiedniej ilości tarlaków pozwala hodowcy na podjęcie optymalnej decyzji, tj.: w jakim czasie obsadzić stawy, kiedy podać hormony, a także daje możliwość dodatkowego obsadzenia stawu w przypadku załamania warunków pogodowych (tak jak to było w 2017r., kiedy w trakcie tarła sandacza temperatury spadły poniżej zera);
11) odłów tarlaków w okresie wiosennym jest niepewny, ze względu na możliwą pokrywę lodową. Ponadto w przypadku odłowu spod lodu, wzruszenie osadów dennych może skutkować wystąpieniem przyduchy, szczególnie na takim jeziorze, jak j. Dąbrówka, gdzie miąższość osadów jest znaczna, a stan czystości wód jeziora niezadawalający;
12) odłów tarlaków w okresie ochronnym wymaga uzyskania zgody od Marszałka Województwa, co pociąga za sobą dodatkowe koszty oraz budzi jeszcze większe emocje.

Informację sporządził:

Dyrektor biura ZO PZW w Elblągu
Krzysztof Cegiel