fister1

XXX Krajowy Zjazd Delegatów PZW

Biuro Okręgu PZW w Elblągu informuje, że w dniach 24-26.10.2013r. odbędzie się XXX Krajowy Zjazd Delegatów PZW.

Udział w Zjeździe wezmą delegaci Okręgu PZW w Elblągu - Kol. Tadeusz Sienkiewicz Prezes ZO oraz Kol. Zbigniew Chrzanowski Wiceprezes ds. Sportu.

 

Projekt 

PORZĄDEK OBRAD  XXX KZD PZW

Dnia 24.10.2013 r.

Otwarcie Zjazdu - godz. 14°°.

1.Uczczenie chwilą ciszy zmarłych członków PZW.

2.Wybór przewodniczących i sekretarzy Zjazdu.

3.Przyjęcie porządku obrad Zjazdu.

4.Przyjęcie regulaminu obrad Zjazdu.

5.Wybór Komisji Zjazdowych:

- mandatowej,

- uchwał,

- wyborczej,

- skrutacyjnej.

1.Sprawozdania:

- Zarządu Głównego,

- Głównej Komisji Rewizyjnej,

- Głównego Sądu Koleżeńskiego.

1.Wystąpienia zaproszonych gości.

2. Dyskusja nad sprawozdaniami.

3. Wystąpienie Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

5.Wybór Prezesa Zarządu Głównego PZW.

 Dnia 25.10.2013 r. 

1.Wznowienie obrad - godz. 9°°.

2.Dyskusja programowa.

3.Podjęcie uchwały o nadanie tytułu Członek Honorowy PZW.

4.Dekoracja odznaczonych.

5.Wybór władz i organów do:

- Zarządu Głównego,

- Głównej Komisji Rewizyjnej,

- Głównego Sądu Koleżeńskiego.

1.Dyskusja programowa cd.

2.Ogłoszenie wyników wyborów do władz i organów Związku.

3.Przedstawienie przez Komisję Uchwał projektu Uchwały Zjazdu.

4.Dyskusja nad projektem Uchwały Zjazdu.

 Dnia 26.10.2013 r. 

1.Wznowienie obrad - godz. 9°°.

2.Dyskusja nad projektem Uchwały Zjazdu, cd.

3.Pierwsze posiedzenie wybranych władz.

4.Podjęcie Uchwały Zjazdu.

5.Zakończenie Zjazdu około godz.12°°.