fister1

Regulamin wędkowania z łodzi na Jeziorze Drużno w 2013r.

REGULAMIN WĘDKOWANIA Z ŁODZI NA J. DRUŻNO w 2013r

 

1. Wędkowanie z łodzi na j. Drużno odbywa się wyłącznie z łodzi będących własnością Okręgu PZW w Elblągu, stacjonujących na bazie Węgle-Żukowo, w terminie od 1 września każdego roku w części północnej jeziora oraz rozlewiskach w Stankowie i od 15 listopada również w części południowej (patrz mapka jeziora).


2. Wędkować mogą:

 

  1. członkowie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu, posiadający opłaconą na rok 2013 składkę członkowską w OPZW Elbląg oraz składkę okręgową elbląską na wody nizinne lub górskie;
  2. członkowie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Gdańsku, posiadający opłaconą na rok 2013 składkę członkowską w OPZW Gdańsk oraz składkę okręgową gdańską na wody nizinne lub górskie oraz składkę uzupełniającą elbląską w wysokości 40 zł;
  3. członkowie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie, posiadający opłaconą na rok 2013 składkę członkowską w OPZW Olsztyn oraz składkę okręgową olsztyńską na wody nizinne lub górskie oraz zezwolenie roczne OPZW Elbląg;
  4. wędkarze zrzeszeni w innych okręgach lub tych wymienionych wyżej, którzy nie spełniają warunków określonych w punktach 2a, 2b, 2c, wędkarze zrzeszeni w innych organizacjach wędkarskich, jak również niezrzeszeni, po opłaceniu zezwolenia okresowego lub rocznego na połów ryb na wodach OPZW Elbląg, odpowiednio dla osób zrzeszonych albo niezrzeszonych, według tabeli zamieszczonej na stronie internetowej OPZW Elbląg.

 

3.Opłata za wypożyczenie łodzi do wędkowania na j. Drużno (dzienna) w okresie od 1 września do 14 listopada wynosi 60 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt złotych brutto), a w okresie od 15 listopada do 31 grudnia - 100 zł brutto (słownie: sto złotych brutto). Opłata zawiera podatek VAT w wysokości 23% jej wartości. W ramach opłaty wędkującemu będzie udostępniona łódź z wiosłami będąca własnością ZO PZW w Elblągu oraz środki ratunkowe (kamizelki). Używanie kamizelek ratunkowych obowiązuje wszystkich wędkujących.

 

4. Opłatę za wypożyczenie łodzi do wędkowania na j. Drużno (dzienną) wnosi się u gospodarza bazy, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem 500077669 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 10-14). Rezerwacji łodzi należy dokonywać wyłącznie u gospodarza bazy.

5. Wypożyczone łodzie po jeziorze Drużno i jego rozlewiskach mogą poruszać się jedynie przy udziale napędu elektrycznego lub wiosłowego. Silniki spalinowe o mocy do 5KM mogą być używane jedynie w obrębie szlaku żeglownego Kanału Elbląskiego (patrz mapka jeziora). Prędkość poruszania się wszelkich jednostek pływających w obrębie toru wodnego nie może przekraczać 15km/h. Każdorazowe włożenie silnika spalinowego do łodzi musi być wcześniej uzgodnione z gospodarzem bazy odpowiedzialnym za wypożyczanie łodzi i odnotowane w specjalnym rejestrze z określeniem daty i numeru łodzi, na której taki silnik będzie używany.

 

6. Osoba, która nie będzie przestrzegała zapisów pkt. 5, a w szczególności zakazu pływania na silniku spalinowym poza szlakiem żeglownym zostanie pozbawiona możliwości wypożyczenia łodzi do końca sezonu.

7. Zabrania się wnoszenia na teren bazy oraz na łodzie wszelkich napojów alkoholowych i ich spożywania.

8. Każde koło w Okręgu elbląskim PZW lub klub przy Okręgu PZW w Elblągu ma prawo do organizacji jednego spotkania na jeziorze Drużno w okresie od 1 września do 31 grudnia, przy całkowitym respektowaniu wszystkich zasad, które obowiązują osoby wędkujące indywidualnie z łodzi.

9. Rezerwacja terminu spotkania organizowanego przez koło lub klub, jak również dla osób fizycznych może się odbywać od dnia obowiązywania regulaminu. Jedynym kryterium rezerwacji terminu jest kolejność zgłoszeń do wyczerpania dziennego limitu łodzi, tj. 13 szt. W przypadku rezerwacji łodzi przez przedstawiciela koła lub klubu okręgu elbląskiego PZW, musi zostać określona ilość zarezerwowanych łodzi, a termin uznaje się za zarezerwowany w momencie wpłynięcia zaliczki na konto lub dokonania wpłaty w kasie Okręgu PZW w Elblągu, wyliczonej według wzoru: 50 % opłaty za wypożyczenie łodzi do wędkowania na j. Drużno x ilość zarezerwowanych łodzi. Koło i Klub ma prawo z 14 dniowym wyprzedzeniem zrezygnować lub skorygować ilość zarezerwowanych łodzi. Po upływie tego terminu wpłacona zaliczka nie będzie zwracana.

10. Przy niesprzyjających warunkach pogodowych gospodarz bazy może odmówić wydania łodzi. W takim przypadku wypożyczający łódź otrzyma zwrot zapłaconej opłaty lub będzie mógł wykorzystać ją przy wypożyczeniu łodzi w innym wolnym terminie.

11. Ograniczenia:
- Wymiar ochronny szczupaka – do 60 cm i powyżej 80 cm
- Wymiar ochronny okonia – do 20 cm
Limit ilościowy:
Okoń – 20 szt.
- Obowiązuje zakaz używania karasia srebrzystego (japonki) jako „żywca”.
Pozostałe przepisy określają zapisy: Ustawy o ochronie przyrody i rybactwie śródlądowym wraz z rozporządzeniami i zarządzeniami wydanymi na ich podstawie, a także Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW z 2011r. oraz uchwał OPZW w Elblągu.

12. Wędkujący zobowiązany jest do wykazania połowów w osobistym „Rejestrze połowów”.

13. Wędkujący mają obowiązek okazania złowionych ryb pracownikom bazy. Gospodarz bazy (Strażnik Społecznej Straży Rybackiej) ma prawo zatrzymać za pokwitowaniem ryby złowione i przetrzymywane, w przypadku gdy znajdują się one poniżej lub powyżej (szczupak) wymiaru ochronnego (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

14. Każdy schodzący z łodzi ma obowiązek posprzątania łodzi.

15. Wędkowanie może odbywać się godzinę po wschodzie słońca i do godziny przed jego zachodem.

16. Wędkujący ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę w użyczonym sprzęcie (łódź, wiosła, kamizelki ratunkowe).

17. Gospodarz bazy nie odpowiada za przedmioty, które zostały pozostawione w łódkach lub na terenie bazy.
18. Wędkujący wykupujący opłatę za wypożyczenie łodzi na j. Drużno zobowiązuje się do przestrzegania powyższego regulaminu – potwierdzając ten fakt swoim podpisem na liście wniesionych opłat. Osoby łamiące regulamin zostaną pozbawione możliwości  wędkowania z łodzi na j. Drużno do końca sezonu.

Zapisy regulaminu wchodzą w życie z dniem 05.07.2013r. na mocy uchwały Prezydium Zarządu Okręgu nr 32/2013 z dnia 04.07.2013r.