baner750x100

Walka z kłusownictwem w celu zachowania i zabezpieczania różnorodności biologicznej oraz przywrócenia i zabezpieczania potencjału produkcyjnego rzek na terenie LGD

rybactwo i miorzeOkręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że została zrealizowana i rozliczona operacja pt.

„Walka z kłusownictwem w celu zachowania i zabezpieczania różnorodności biologicznej oraz przywrócenia i zabezpieczania potencjału produkcyjnego rzek na terenie LGD”

Operacja została przeprowadzona w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020” priorytetu IV – działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja.

Umowa została zawarta w dniu 27 marca 2019r. w Olsztynie pomiędzy
- Województwem Warmińsko – Mazurskim a Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu.

Łączna kwota operacji – 31480,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100)

Kwota dofinansowania – 21516,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych pięćset szesnaście złotych 00/100)

W ramach operacji zakupiono:

  1. 1)Dron Inspire 2 z X5SDJI - 1 szt.
  2. 2)Kamera monitorująca Spromise S328 – 12 swzt.

 

Celem operacji jest wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kłusownictwu dzięki zakupowi wyposażenia monitorującego, co pozwoli na utrzymanie dwóch stanowisk pracy przez trzy lata od dnia wypłaty płatności końcowej. 

Informację sporządził:

Dyrektor biura ZO PZW w Elblągu

Krzysztof Cegiel